BJELOLASICA d.o.o.

Stečajni upravitelj društva HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju, Vrelo bb, Jasenak, OIB: 50919159681 dana 24.lipnja 2015.godine

OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 1. Imovina stečajnog dužnika se prodaje prikupljanjem pisanih ponuda te se prodaju slijedeće cjeline:

  1. Jasenak I čija utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 29.140.000,00 kn, a vrijednost pokretnina na istoj lokaciji iznosi 9.685.890,00 kn, odnosno ukupna vrijednost nekretnina i pokretnina cjeline Jasenak I iznosi 38.825.890,00 kn. Početna cijena i minimalna cijena (cijena ispod koje se imovina ne može prodati) za nekretnine iznosi 21.243.060,00 kn, a početna i minimalna cijena pokretnina iznosi 7.061.013,81 kn, odnosno ukupna početna i minimalna cijena za nekretnine i pokretnine iznosi 28.304.073,81 kn. Imovina Jasenka I se prodaje kao cjelina (nekretnine i pokretnine). Pisane ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu stečajnog upravitelja u zatvorenim kovertama sa naznakom:„ponuda za prodaju imovine Jasenak I – NE OTVARATI“.

  2. Jasenak II čija utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 8.845.000,00 kn, a vrijednost pokretnina na istoj lokaciji iznosi 193.770,00 kn, odnosno ukupna vrijednost nekretnina i pokretnina cjeline Jasenak II iznosi 9.038.770,00 kn. Početna cijena i minimalna cijena (cijena ispod koje se imovina ne može prodati) za nekretnine iznosi 6.448.005,00 kn, a početna i minimalna cijena pokretnina iznosi 141.258,33 kn, odnosno ukupna početna i minimalna cijena za nekretnine i pokretnine iznosi 6.589.263,33 kn. Imovina Jasenka II se prodaje kao cjelina (nekretnine i pokretnine). Pisane ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu stečajnog upravitelja u zatvorenim kovertama sa naznakom:„ponuda za prodaju imovine Jasenak II – NE OTVARATI“.

  3. Hotel Jastreb čija utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 10.000.000,00, a vrijednost pokretnina na istoj lokaciji iznosi 444.320,00, odnosno ukupna vrijednost nekretnina i pokretnina cjeline hotel Jastreb iznosi 10.444.320,00 kn. Imovina hotela Jastreb se prodaje kao cjelina (nekretnine i pokretnine). Početna cijena i minimalna cijena (cijena ispod koje se imovina ne može prodati) za nekretnine iznosi 7.290.000,00 kn, a početna i minimalna cijena pokretnina iznosi 323.909,28 kn, odnosno ukupna početna i minimalna cijena za nekretnine i pokretnine iznosi 7.613.909,28 kn. Pisane ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu stečajnog upravitelja u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ponuda za prodaju imovine hotela Jastreb – NE OTVARATI“.

  4. Jezero Sabljaci čija utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 1.330.000,00 kn. Početna cijena i minimalna cijena (cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati) iznosi 1.197.000,00 kn. Pisane ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu stečajnog upravitelja u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ponuda za prodaju imovine jezero Sabljaci – NE OTVARATI“.


  5. Upravna zgrada Ogulin čija utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 569.000,00, a vrijednost pokretnina na istoj lokaciji iznosi 56.180,00, odnosno ukupna vrijednost nekretnina i pokretnina cjeline upravna zgrada Ogulin iznosi 625.180,00 kn. Imovina upravne zgrade Ogulin se prodaje kao cjelina (nekretnine i pokretnine). Početna cijena i minimalna cijena (cijena ispod koje se imovina ne može prodati) za nekretnine iznosi 414.801,00 kn, a početna i minimalna cijena pokretnina iznosi 40.955,22 kn, odnosno ukupna početna i minimalna cijena za nekretnine i pokretnine iznosi 455.756,22 kn. Pisane ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu stečajnog upravitelja u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ponuda za prodaju imovine upravna zgrada Ogulin – NE OTVARATI“.

 2. Uvjeti prodaje:

  1. Rok za dostavu ponuda je 8 dana, a počinje teći narednog dana od dana objave poziva za podnošenje ponuda u javnom glasilu, te ističe zaključno s danom 02. srpnja 2015. godine. Jamčevina iznosi 5 % od ukupne cijene svake pojedine cjeline, a uplaćuje se na račun javnog bilježnika Stjepana Trstenjaka iz Varaždina otvorenog kod Zagrebačka banka d.d. HR2423600001300053205 pozivom na poslovni broj spisa St-231/14. Razlučni vjerovnici kao ponuditelji nisu dužni uplatiti jamčevinu. Jamčevina se ne vraća ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, nego se uračunava u kupovnu cijenu. Kriterij za izbor najboljeg ponuđača je najviša ponuđena cijena. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnina i pokretnina snosi kupac. Prodaja se provodi po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude.

  2. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin.

  3. Procjembeni elaborati tržišne vrijednosti nekretnina i pokretnina dostupni su na web stranici http://www.bjelolasica.hr

  4. Zainteresirane osobe mogu obaviti uvid u Zaključke o prodaji te razgledati nekretnine i pokretnine uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na telefon broj 099/807-0782 ili na mail tomislav.duricin@cotrugli.eu.

 3. Procjembeni elaborati:
 

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti od stečajnog upravitelja Tomislava Đuričin na telefon broj 099/807-0782 od 8,00-15,00 sati svakog radnog dana te na mail tomislav.duricin@cotrugli.eu